ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZINKRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Konstancin-Jeziorna wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Należy zauważyć, że opisane we wcześniejszej części Raportu, niewielkie wykonanie założonego planu wydatków na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wpłynęła na pogorszenie sytuacji Gminy względem pozostałych jednostek należących do grupy porównawczej, Na słabszą pozycję względem gmin w grupie porównawczej wpływa również niewielka aktywność inwestycyjna w obiekty ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


Wskaźniki w obszarze ZDROWIE, pomoc społeczna i wsparcie dla rodzin