OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCYKRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej, Gmina Konstancin-Jeziorna w 2020 r. była liderem pod względem wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość uzyskanych wpływów z tytułu udziału w PIT na mieszkańca była najwyższa w grupie porównawczej, pomimo że w stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy z tego tytułu przeliczone na mieszkańca nieco zmalały i wyniosły w 2020 roku 3.826,99 zł.

Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców, Gmina Konstancin-Jeziorna uzyskała frekwencję na poziomie 69,4% w I i II turze wyborów prezydenckich. To z kolei przełożyło się na wysoką pozycję Gminy w grupie porównawczej. Wskazać również należy, że w stosunku do roku poprzedniego znaczącej poprawie uległ wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku pracy, co stwarza w długim okresie szansę na umocnienie kapitału demograficznego Gminy.


Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY