ocena ogólna - EDUKACJAKRÓTKA OCENA GMINY

W grupie porównawczej Gmina Konstancin-Jeziorna osiągnęła niemal najwyższy wskaźnik liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Gminę charakteryzuje wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej. Gmina Konstancin-Jeziorna uzyskała najwyższą wartość wskaźnika wśród gmin o podobnych uwarunkowaniach rozwoju. Świadczy to o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców. Wysoką jakość i standard nauczania potwierdzają chociażby wyniki egzaminu ósmoklasisty, które w 2020 r. kształtowały się znacząco powyżej średniej w powiecie, województwie i kraju. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r. W Gminie Konstancin-Jeziorna wydatki bieżące na ucznia wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu o 3.233,56 zł i wyniosły 25.446,00 zł. Wskazać jednak należy, że realizacja ww. wydatków przekłada się na wysoki poziom edukacji w Gminie.


Wskaźniki w obszarze EDUKACJA