ocena ogólna - BUDŻETKRÓTKA OCENA GMINY

Obecną sytuację finansową Gminy należy ocenić jako stabilną i korzystną. Gmina charakteryzuje się wysoką zdolnością kredytową, wyrażoną jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w stosunku do dochodów ogółem. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 14%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Stąd należy uznać, że Gminę Konstancin-Jeziorna charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego.


Gmina Konstancin-Jeziorna spośród 75 porównywalnych gmin jest liderem pod względem dochodów podatkowych na mieszkańca oraz zadłużenia długoterminowego na mieszkańca, które w 2020 roku spadło do 0 zł. Wskaźniki dotyczące udziału nadwyżki bieżącej w dochodach ogółem oraz dochodów ogółem na mieszkańca są również bardzo korzystne. Na tle gmin w grupie porównawczej, obecna sytuacja finansowa Gminy określona została jako „bardzo sprzyjająca”, a Gmina Konstancin-Jeziorna jest liderem w aspekcie budżetowym.


Wskaźniki w obszarze BUDŻET