OCENA OGÓLNAKRÓTKA OCENA GMINY

Przedstawiony Raport o stanie Gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2020 pozwala stwierdzić, że był to kolejny rok zrównoważonego rozwoju Gminy ukierunkowanego przede wszystkim na podniesienie standardu życia mieszkańców. Dobra polityka finansowa pozwoliła osiągnąć zakładane cele, przy jednoczesnym zrównoważeniu dochodów i wydatków oraz, co należy podkreślić, braku zadłużenia na koniec 2020 roku.


Dobry stan finansowy i gospodarczy Gminy pozwolił na realizację zadań gospodarczo-społecznych przyjętych w budżecie Gminy na 2020 rok oraz na aktywne reagowanie na wyzwania powodowane pandemią COVID-19. Miało to wyraz w bieżącym zaopatrywaniu placówek oświatowych, jednostek OSP, mieszkańców i pracowników Urzędu w wyposażenie i materiały ochrony sanitarnej pozwalające na funkcjonowanie w rygorach pandemii. Uczniów i nauczycieli gminnych szkół Gmina wyposażyła

w 316 laptopów w celu zapewnienia warunków do nauki zdalnej. Pomimo utrudnień wynikających

z obostrzeń spowodowanych COVID-19 utrzymano ciągłość obsługi mieszkańców w Urzędzie oraz zrealizowano zaplanowane zadania remontowo-inwestycyjne, w tym, między innymi, oddano do użytku siedzibę OSP Jeziorna, Dom Ludowy w Kępie Okrzewskiej, sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Jabłoniowej, w sołectwie Czarnów, w sołectwie Borowina, rozpoczęto budowę dróg na osiedlu „U Siebie” w Czarnowie. Kontynuowano prace projektowe rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarze sołectw w północno-wschodniej i południowej części Gminy oraz budowy dróg i oświetlenia ulicznego.


W minionym roku nie nastąpił wzrost demograficzny, obserwuje się wzrost liczby seniorów. Przy realizacji budżetu zarysował się trend wzrostu udziału wydatków bieżących w ogólnych wydatkach Gminy, co w dalszej perspektywie ograniczy możliwości inwestycyjne. Istotnym elementem wydatków bieżących są wydatki na oświatę pozwalające utrzymać ją na wysokim poziomie. Podkreślić należy, że subwencja oświatowa nie pokrywa potrzeby sektora oświaty i ze środków własnych Gmina przeznacza duże środki finansowe na ten cel. Zaobserwowane w 2020 roku zjawiska społeczno-gospodarcze wskazują na konieczność zwiększenia nakładów finansowych w nadchodzących latach na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, w tym polityki senioralnej.


Ocena stanu Gminy Konstancin-Jeziorna na tle jednostek o podobnej charakterystyce, pozwala pozytywnie prognozować rozwój Gminy w następnych latach. Ocena ta została dokonana w sześciu obszarach: demografia, finanse, infrastruktura, pomoc społeczna, oświata, gospodarka. Jako filar działalności Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r. wskazać należy:

  • stabilność finansową, która stwarza i zapewnia bezpieczeństwo finansowe Gminy w kolejnych latach;

  • gospodarkę, która stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój Gminy w pozostałych obszarach.


Reasumując należy stwierdzić że rok 2020, pomimo pandemii, był rokiem dobrym dla Gminy i jej mieszkańców i stanowi stabilną podstawę jej rozwoju w latach następnych.