WSPÓŁPRACA Z NGO


Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z ngo w 2020 r.

352 500


Środki wykorzystane na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z ngo w 2020 r.

52 804


Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi


Program współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr 149/VII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019 r. Przed uchwaleniem rocznego Programu, zgodnie z Ustawą, był poddany konsultacjom w okresie od 17 do 28 października 2019 r.


Za realizację zadań pożytku publicznego z zakresu: kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony środowiska, odpowiadało Biuro Komunikacji Społecznej. Za realizację zadań pożytku publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, odpowiadał Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.


realizacja zadań pożytku publicznego z zakresu: kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony środowiska


Na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej, turystyki, integracji społecznej, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony środowiska, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020, przeznaczono ogółem kwotę 217 500 zł. Na realizację zadań publicznych ogłoszono w roku 2020 jeden otwarty konkursy ofert. Złożono 21 ofert. Na realizację zadań publicznych w trybie konkursowym zawartych zostało łącznie 9 umów, w tym:

  • w formie wsparcia zawarto 9 umów,

  • w formie powierzenia nie zawarto żadnej umowy.


Na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu złożono łącznie 5 ofert. Podpisane zostały 3 umowy.

Uczestnicy półkolonii "Dobra Wola 2020"
Zawodnicy klubu MUKS Kosa Konstancin
Mikołajkowe zawody pływackie organizowane przez Integracyjnego Klubu Sportowego "Konstancin" - nagrodzeni uczestnicy
Mikołajkowe zawody pływackie organizowane przez Integracyjnego Klubu Sportowego "Konstancin" - nagrodzeni uczestnicy


realizacja zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020, przeznaczono ogółem kwotę 135 000 zł. Na realizację zadań publicznych nie ogłaszano otwartego konkursu ofert. Zawarto 2 umowy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert).