ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

43 494 197
+22,15%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Konstancin-Jeziorna na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 36 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 43 mln zł.


34 134 448

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

4 430 646

Wydatki na bieżące utrzymanie OPS

230 327

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 4.432 dzieci. Na wskazany cel wydatkowano 26.707.101,30 zł. Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 2.907 dzieci. Całkowita kwota świadczenia wyniosła 870.750,00 zł.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Konstancin-Jeziorna w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i bezrobocie. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


Pomocą społeczną w 2020 r. objęto 609 rodzin tj. 1.105 osób. Świadczeniami pieniężnymi objęto 168 rodzin a niepieniężnymi 70 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 174 rodzin.

Budynek OPS

W 2020 roku z różnych form pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej skorzystały 693 osoby z 497 rodzin, w których żyje 929 osób. Z pomocy udzielonej w postaci pracy socjalnej skorzystało 585 rodzin, w których żyje 1.037 osób, z czego 195 rodzin otrzymało pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej.


Biorąc pod uwagę, że Gmina liczy 23.942 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, procentowy udział osób objętych pomocą społeczną w ogóle mieszkańców gminy wyniósł 2,89%. W tym miejscu należy wskazać, że na terenie Gminy znacząco zmniejsza się problem alkoholowy. Alkoholizm jako powód przyznania pomocy społecznej w 2018 roku obejmował 41 rodzin, a w 2020 roku 18 rodzin. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat odnotowano zatem spadek na poziomie 56%.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Wybrane Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Konstancin-Jeziorna.

  • Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020.

  • Program wspierania rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2020.

  • Konstanciński program wsparcia rodzin wielodzietnych.

  • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020.

  • Wieloletni Gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020.


Szczegółową informację na temat realizacji ww. programów przedstawiono w zakładce Realizowane polityki, programy i strategie.


Program wspieraj seniora

W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia.

Logo akcji wspieraj seniora


opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa to program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Opiekunowie osób niepełnosprawnych z Gminy Konstancin-Jeziorna mogli w 2020 roku liczyć na wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Taką możliwość dał rządowy program „Opieka wytchnieniowa”, do którego przystąpił Konstanciński Ośrodek Pomocy Społecznej.

Głównym celem programu było ich doraźne odciążenie, m.in. poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu obowiązków opiekuńczych lub zapewnienie zastępstwa. Dzięki temu opiekunowie zyskali czas dla siebie, mogli m.in. załatwić sprawy urzędowe, udać się do lekarza czy choćby pójść na spacer.

Pomoc świadczona była nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.