konstancińska karta mieszkańca


Grafika Konstancińska Karta Mieszkańca


Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej.


Działanie to ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w tym możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.


Udział mieszkańców w Programie ma na celu przyczynić się do większego uczestnictwa w społecznym życiu Gminy oraz zaktywizować środowiska gospodarcze do większej podaży usług, a także do zwiększenia wpływów Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.


Do otrzymania Konstancińskiej Karty Mieszkańca uprawniony jest każdy mieszkaniec Gminy KONSTANCIN-jeziorna, który:

Mieszka na terenie Gminy i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, ze wskazaniem Gminy Konstancin-Jeziorna jako miejsce zamieszkania.

Mieszka na terenie Gminy i rozlicza w Gminie Konstancin-Jeziorna podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dzieci osób, o których mowa w pkt. 1, 2 od 7. do roku życia, pod warunkiem wspólnego zamieszkania z rodzicem oraz posiadania statusu ucznia lub studenta.315

Liczba wydanych kart

w 2020 r.

4 332

Liczba wydanych kart ogółem

7

Liczba nowych partnerów programu


Wydanie Konstancińskiej Karty Mieszkańca następuje na podstawie złożonego wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną lub rodzica/opiekuna prawnego. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce Konstancińska Karta Mieszkańca – Wniosek.

Przy składaniu wniosku należy:

  • okazać do wglądu oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

  • w przypadku rozliczania się przez Internet, należy okazać wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru);

  • posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa, do wglądu załączają decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego;

  • współmałżonek nie osiągający dochodu, jeśli rozlicza się wspólnie ze współmałżonkiem, okazuje wspólny PIT;

  • załączyć aktualne zdjęcie (zdjęcie zwracane jest przy odbiorze Karty).

Grafika - Konstancińska Karta Mieszkańca


W imieniu osoby do 18. roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun prawny, który wypełnia wniosek wpisując dane osoby, w imieniu której występuje oraz składa pod wnioskiem swój podpis.

Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. W przypadku zagubienia karty za wydanie duplikatu jest opłata w wysokości 10 zł.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY MIESZKAŃCALogo Konstanciński Dom Kultury

Konstanciński Dom Kultury - 10% zniżki za udział w odpłatnych zajęciach i imprezach kulturalnych.


Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - grafika 2


Gminny Żłobek - 10% zniżki z wyłączeniem opłat za wyżywienie.


Logo Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konstancin-Jeziorna


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 10% zniżki za udział w odpłatnych zajęciach i imprezach sportowych.


Herb Gminy Konstancin-Jeziorna

Przy korzystaniu z okresowych biletów komunikacji publicznej:

  • prowadzonej przez ZTM Warszawa ulga na zasadach określonych w systemie „Warszawa +";

  • prowadzonej dla systemu wewnętrznej komunikacji mikrobusowej „L” posiadacze Konstancińskiej Karty Mieszkańca jeżdżą bezpłatnie.PEŁNA LISTA partnerów Programu - SPRAWDŹ!