karta DUŻEJ RODZINY


Grafika Karta Dużej Rodziny

Program jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej. Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz zwiększanie członkom rodzin wielodzietnych dostępności do usług z zakresu kultury, sportu i opieki przedszkolnej.


Do 31 maja 2020r. wydawano Konstancińską Kartę Dużej Rodziny. Uchwałą nr 228/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 kwietnia 2020r. podjęto decyzję, iż w ramach Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych członkowie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy mogą uzyskać ulgi z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej.Karta dużej rodziny - najważniejsze informacje

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka,

 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),

 • dzieci.

 • Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.


 • Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.


Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Grafika Przykładowa Karta Dużej Rodziny

Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-duzej-rodziny


42

Liczba wydanych Konstancińskich Kart Dużej Rodziny

od 1.01.2020 do 31.05.2020 r.

116

Liczba wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, które wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej

8 155

Liczba partnerów ogólnokrajowych


KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY w ramach konstancińskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych


Grafika Karta Dużej Rodziny


 • 25% zniżki w opłacie za opiekę przekraczającą czas przeznaczony na realizację podstawy programowej za każde dziecko pod warunkiem, że dziecko to uczęszcza do gminnego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej;

 • 25% zniżki dla dzieci przy opłatach pobieranych za zajęcia organizowane przez Konstanciński Dom Kultury i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji;

 • 25% zniżki przy zakupie biletów wstępu na imprezy organizowane przez podmioty podległe gminie Konstancin-Jeziorna;

 • 25% zniżki w opłacie stałej za każde dziecko w Gminnym Żłobku

 • 25% zniżki przy zakupie okresowego ulgowego biletu; komunikacji publicznej dla dzieci pobierających naukę w szkołach lub studiujących na terenie miasta stołecznego Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego, do ukończenia 25 roku życia;

 • 10% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.
Partnerzy Programu i pozostałe ulgi - SPRAWDŹ!