REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Konstancin-Jeziorna w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 roku, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.21


dokumentów i programów strategicznych Gminy było realizowanych w 2020 roku,
w tym:
4

z obszaru

ochrony środowiska

7

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji-


Krótki opis realizacji


Strategia ROZWOJU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA DO 2020 ROKU

W ramach realizacji niniejszej Strategii w 2020 roku, podjęto następujące działania:

 • rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego;

 • likwidowanie źródeł skażenia azbestem;

 • współudział w opracowywaniu planu ochrony CHPK;

 • sporządzenie operatu uzdrowiskowego w celu zmiany wykazu kierunków leczniczych w uzdrowisku;

 • promocja uzdrowiska;

 • rozwój bazy materialnej działalności kulturalnej i sportowej;

 • rozwój szkół;

 • współudział w opracowaniu projektów koncepcyjnych i budowlanych dla drogowych inwestycji ponadlokalnych;

 • wykup gruntów pod drogi gminne;

 • modernizacja istniejących dróg gminnych i chodników.


Strategia INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA NA LATA 2008-2020

Niniejsza Strategia wskazuje kierunki działań w kształtowaniu i realizacji lokalnej polityki społecznej. Dokument ma także na celu wspieranie rodziny. Realizację Strategii w dużej mierze prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, poprzez szereg programów związanych z pomocą społeczną, które były realizowane również w 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W 2020 roku wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej objęto 693 osoby. Pomocą objęto 497 rodzin (w tym 68 rodzin na wsi).


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA 2020 R.

Program został przyjęty Uchwałą nr 149/VII/13/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2019r. Program był realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. przez Biuro Komunikacji Społecznej oraz Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia. W 2020 roku zawarto łącznie 9 umów na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w poszczególnych rodzajach zadań, w trybie konkursowym. Na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert podpisane zostały 3 umowy. Na realizację zadań publicznych w 2020 roku przeznaczono środki z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w łącznej wysokości 217.500 zł.


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

Zgodnie z polityką przestrzenną Gminy, określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w 2020 roku uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konstancin-jeziorna na lata 2012-2032

Realizacja Programu ma na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na obszarze Gminy oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. W ramach realizacji niniejszego programu w 2020 roku dokonano utylizacji płyt azbestowo-cementowych w ilości 126,11 (Mg). Usługę wykonano u 48 osób.


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2020

Niniejszy Program ma na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie m.in poprzez działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, prowadzenie procedury Niebieskiej Karty. W 2020 roku wydatkowano środki z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w wysokości 20.470,53 zł na opłacenie wynagrodzenia terapeuty, który przeprowadził terapię indywidualną dla ofiar i sprawców przemocy domowej w ramach indywidualnych spotkań. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie zorganizowano także warsztaty Podniesienia Kompetencji Rodzicielskich dla mieszkańców Gminy.


Program Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2020

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 837/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 5 września 2018 r. Program ma na celu realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzinom w trudnej sytuacji zapewniono pomoc asystenta rodziny oraz pomoc psychologa.


konstanciński program wsparcia rodzin wielodzietnych

Niniejszy Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 228/VIII/16/2020 Rady Miejskiej Konstancin Jeziorna z dnia 30 kwietnia 2020 r. Ma on na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, wspieranie dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym, zwiększanie członkom rodzin wielodzietnych dostępności do usług z zakresu kultury, sportu i opieki przedszkolnej w jednostkach podległych Gminie Konstancin-Jeziorna oraz preferowanie rodzin wielodzietnych przy kształtowaniu lokalnego prawa. Konstanciński Program Wspierania Rodzin Wielodzietnych umożliwia posiadaczom Karty Dużej Rodziny korzystanie z szerokiego katalogu ulg. Więcej informacji na ten temat zawarto na podstronie Karta Dużej Rodziny. W ramach Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych członkowie rodzin wielodzietnych z terenu Gminy mogą uzyskać ulgi z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornej.


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2020

Celem programu jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez zawieranie umów z terapeutami i psychologami, współpracę z poradniami, ośrodkami oraz kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie leczenia. W 2020 roku na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 608.485,47 zł (środki wydatkowano m.in. na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, umowy z osobami pełniącymi dyżury w Punkcie Konsultacyjnym, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania świetlic środowiskowych, zakup 156 laptopów do nauki zdalnej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, opłacenie pobytu osób z Gminy Konstancin-Jeziorna na Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich).

W 2020 roku podjęto także działania związane ze zwalczaniem narkomanii - na ten cel wydatkowano środki w kwocie 26.298 zł, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na organizację imprez lokalnych promujących zdrowy tryb życia oraz opłaty za dyżury psychologa oraz lekarza psychiatry w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.


Wieloletni gminny program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2020

W 2020 roku gmina Konstancin-Jeziorna realizowała program rządowy "Posiłek w szkole i domu". Gmina otrzymała dotację celową na realizację wydatków w tym obszarze w kwocie 202.634,96 zł. W ramach realizacji programu objęto pomocą 279 mieszkańców Gminy. Na pomoc w zakresie dożywiania w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 340.474,94 zł.


Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Konstancin-Jeziorna

Program jest realizowany z ZGK, który administruje 45 budynków komunalnych o pow. 25.744 m2 oraz sprawuje nadzór właścicielski w imieniu gminy nad 191 lokalami o powierzchni 7.162 m2 w 40 budynkach wspólnot mieszkaniowych ( stan na 30.12.2019r.). Program ustala zasady tworzenia warunków zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach należących do wspólnoty samorządowej.

Program jest realizowany przez :

 • zapewnienie najmu lokali mieszkalnych , najem socjalnych lokali i pomieszczeń tymczasowych;

 • ustalenie zadań w zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych;

 • sprzedaż lokali stanowiących własność gminy;

 • politykę czynszową , sposoby i zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy;

 • ustalenie finansowania gospodarki mieszkaniowej a także wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji , koszty remontów i modernizacji lokali i budynków komunalnych oraz koszty inwestycyjne. W 2020r. wyremontowano 9 lokali z budżetu wydziału , sprzedano 5 lokali.


Program polityki zdrowotnej "program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla gminy Konstancin-Jeziorna

W 2020 roku w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna przewidziano środki na szczepienia w wysokości 50.000 zł. Jednakże z uwagi na brak szczepionek, w 2020 roku zaszczepiono tylko 67 osób za kwotę 2.680 zł.


Grafika - Strażnik miejski kontrolujący piece

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2020

W 2020 roku dokonano inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Konstancina-Jeziorny. Celem przeprowadzonej inwentaryzacji było pozyskanie informacji, w jaki sposób mieszkańcy Gminy ogrzewają swoje domy lub lokale handlowo-usługowe oraz jakie mają piece. Zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Konstancin-Jeziorna” było realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.


Ulotka - Program Koperta życia

Program "koperta życia"

W 2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna prowadziła akcję edukacyjną "Koperta życia". Niniejszy Program skierowany jest do osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych i ma na celu pomoc w sytuacji nagłego zagrożenia życia. "Koperta życia" zawiera najistotniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, grupie krwi, przyjmowanych lekach oraz kontakt do najbliższych osób.

W 2020 roku wydano 38 "Kopert życia".

„Kopertę Życia” wraz z kartą informacyjną i naklejką można nieodpłatnie odebrać w Biurze Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, pokój nr 4).


Grafika - piec po wymianie

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Konstancin-Jeziorna

W 2020 roku przyznano 15 dotacji na wymianę źródeł ciepła, opiewających na kwotę 72.665,37 zł. Od 25 sierpnia 2020 roku mieszkańcy Gminy Konstancin-Jeziorna mogli skorzystać ze wsparcia na wymianę pieca węglowego (do 75% wartości nowego urządzenia grzewczego, ale nie więcej niż 8 tys. zł).

Prowadzono także liczne akcje edukacyjno-społeczne związane z problematyką niskiej emisji oraz odnawialnych źródeł ciepła. Prowadzono wymianę oświetlenia ulicznego. Wykonano I etap koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Grafika - gospodarka odpadami

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Celem Programu jest prowadzenie na terenie Gminy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od 1 czerwca 2020r. wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (obowiązkowa segregacja odpadów na 5 frakcji).


Plan opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.

Grafika - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

W 2020 roku Gmina Konstancin-Jeziorna kontynuowała akcję zapobiegania bezdomności zwierząt. Podjęto następujące działania:

 • udzielono dofinansowań w wysokości 50% do kastracji i sterylizacji psów i kotów - na ten cel wydatkowano 49.300 zł i dokonano 313 zabiegów u zwierząt;

 • bezpłatnie czipowano psy i koty - na ten cel wydano 12.400 zł i zaczipowano 310 zwierząt;

 • odłowiono 50 zwierząt bezdomnych - na ten cel wydatkowano środki w wysokości 80.266 zł;

W ramach niniejszego Programu, na terenie Gminy funkcjonują także opiekunki kotów bezdomnych, które w okresie zimowym otrzymują karmę dla kotów od Gminy.Zdjęcie - Muzeum Wycinanki Polskiej

PROGRAM REWITALIZACJI KONSTANCIN-JEZIORNA 2020+

W ramach realizacji Programu w 2020 roku udzielono dotacji dla Konstancińskiego Domu Kultury w wysokości 2.151.305 zł jako wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków UE "Muzeum Wycinanki Polskiej". Łącznie na ten cel wydatkowano 3.051.464,73 zł (przy czym kwota 900.159,73 zł została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Budowa tego innowacyjnego obiektu zlokalizowana jest w dawnym Domu Ludowym przy ul. Anny Walentynowicz 18.

Zabytek po renowacji będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną w nim m.in. winda, toalety, szatnia, pokoje biurowe, nowoczesna sala wystawiennicza, konferencyjna oraz warsztatowa. Obiekt zostanie wyposażony także w innowacyjne rozwiązania technologiczne zwiększające jego wydajność energetyczną. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na 2021 rok.

Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

W 2020 roku realizowano zadania związane z wymianą źródeł ciepła. Prowadzono działania związane z wymianą oświetlenia ulicznego. Podjęto także prace związane z budową nowych ścieżek rowerowych, w celu zachęcania mieszkańców Gminy do tej formy przemieszczania się.