MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

23 121

-0,33%

do roku 2019658

Zameldowania na

pobyt stały

731

Wymeldowania

pobytu stałego

185

Liczba

urodzeń

317

Liczba

zgonówLiczba mieszkańców w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2020 spadła o 0,33% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek jest spowodowany przede wszystkim przewagą liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Znaczenie ma również przewaga osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Wskazać należy, że zmiana w zakresie liczby ludności Gminy rokrocznie jest bardzo niewielka.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat