INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2020 r.:

21 281 908
-41,16%
do roku 201919 361 847

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 658 936

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.GŁÓWNE KIERUNKI INWESTYCYJNE


inwestycje w obszarze budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

Koszt: 6.489.486,31 zł


W ramach zadania:

 • zakończono i rozliczono II etap robót na terenie Starego Czarnowa, wykonano sieć wodociągowo-kanalizacyjną w odcinkach ulic: Koncertowa, Skowronka, Powstańców Warszawy;

 • wybudowano sieci wodociągowo-kanalizacyjną w 2 sięgaczach drogowych od ul. Zaleśnej w Borowinie oraz sieć kanalizacyjną w sięgaczu ul. Śnieżnej II w Słomczynie;

 • wykonano odcinek sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie m. Ciszyca;

 • zakończono II etap realizacji robót dotyczącej budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Kierszek, wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej od ul Konopnickiej do ul. Działkowej;

 • kontynuowano prace projektowe dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w sołectwach położonych w północno-wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna".wykupy gruntów pod inwestycje i drogi

Koszt: 4.241.526,90 zł


Wydatki związane z nabyciem nieruchomości pod inwestycje gminne, pod drogi, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie innych ustaw, ustalone przez inne organy na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych. Na realizację budżetu składają się m.in. następujące wydatki:

 • 2.893.200,00 zł – nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 3/5, 32/1, 38/1, 3/6, 32/2 z obrębu 03-08;

 • 1.155.984,00 zł – odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, bądź w trybie innych aktów normatywnych, przeznaczone w planie pod drogi gminne

 • 80.383,00 zł – odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę na podstawie decyzji Staroty Piaseczyńskiego dotyczących zgody na realizację inwestycji drogowej (zrid) w Czarnowie;

 • 45.549,00 zł – wypłata zaległego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 26/1 w Słomczynie z przeznaczeniem pod ul. Żwirową, ustalonego przez Starostę Piaseczyńskiego na podstawie decyzji nr 47/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wypłata dotyczyła udziału w prawie własności nieruchomości wynoszącego ½ części;

 • 57.445,00 zł - odszkodowania za nieruchomości nabyte przez Gminę na podstawie decyzji Staroty Piaseczyńskiego dotyczącej zgody na realizację inwestycji drogowej (zrid) – ul. Elektryczna (kwoty przekazane do depozytów sądowych).


Pozostała kwota stanowi koszty aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości o której mowa wyżej oraz inne wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje oraz odszkodowaniami.inwestycje w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Koszt: 2 995 387,37 zł


Wydatki zrealizowane w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r. obejmują:

 • dotację celową przekazaną do KDK jako wkład własny projektu realizowanego z udziałem środków UE - "Muzeum Wycinanki Polskiej";

 • realizację zadania związaną z przebudową budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej;

 • wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy u. Piłsudskiego 42 od strony południowej.


Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (1)

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej


Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (2)

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej


Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej (3)

Przebudowa budynku dawnej szkoły w Kępie OkrzewskiejPOZOSTAŁE zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 r.