INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI1 142 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

3,18 km

nowej sieci

wodociągowej

128 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

72,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

1 123 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

4,07 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

169 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

59,5%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

11 515 436

+41,47%

do roku 2019


Wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest skutkiem wzrostu masy odpadów odebranych od mieszkańców oraz wzrostu stawek jednostkowych unieszkodliwiania odpadów w zakładzie unieszkodliwiania odpadów. Dowodem na to jest chociażby wartość ofert złożonych w 2020 r. w postępowaniu na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022", w którym najtańsza oferta opiewała na kwotę 15.590.046,57 zł, podczas gdy w 2019 r. w podobnym postępowaniu, najkorzystniejsza oferta wynosiła 13.099.217,40 zł.


Bilansowanie systemu w 2020 r.

W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. W celu zmniejszenia rozbieżności w wysokości ponoszonych kosztów i uzyskiwanych wpływów dnia 30 kwietnia 2020 r. została podjęta uchwała zmieniająca stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 czerwca 2020 r. obowiązują wyższe stawki, tj. 36,00 zł (+5,00 zł) za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 72,00 zł (+25,00 zł) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Różnica między wydatkami a dochodami w 2020 r. opiewała na wartość 2.244.909,61 zł.


13 563,34

Odebrane odpady

komunalne (tony)

5 953,75

Odebrane odpady

segregowane (tony)

7 609,59

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.


15 514,35

Odpady odebrane

z nieruchomości i PSZOK (w tonach)

1 951,01

Odpady dostarczone

do PSZOK (w tonach)

0,59

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

12 230 654

-5,80%

do roku 2019


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.14

Liczba linii

autobusowych

48

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

104,94

Długość linii

autobusowych (w km)


1,72

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,60

Długość zmodernizowanych

chodników (w km)

59

Liczba nowych

lamp ulicznych

72

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych


Nowy asfalt na ul. Czarnieckiego i Jasiowej

Nowy asfalt na ul. Czarnieckiego i Jasiowej


gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2020 r.

6 026 451

+11,84%

do roku 2019


423

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

19

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

17

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


55

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

15

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

8,0

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

8,0

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)