GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.:

3 868

-7,55%

do roku 20193 395

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

165

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

151

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2020 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Konstancina-Jeziornej są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca uległa niewielkiemu pogorszeniu i wyniosła 3.868,15 zł, podczas gdy w 2019 r. było to 4.183,86.


gmina konstancin-jeziorna liderem przedsiębiorczości

Gmina Konstancin-Jeziorna po raz kolejny znalazła się w czołówce Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego realizowanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Ranking obejmował trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Konstancin-Jeziorna zajął piąte miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość w latach 2003-2019.

Lider przedsiębiorczości - dyplom

kącik PRZEDSIĘBIORCy

W 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna w dalszym ciągu prowadziła Kącik przedsiębiorcy. Kącik przedsiębiorcy to miejsce, w którym lokalny mikro-przedsiębiorca znajdzie pomocne informacje oraz uzyska bezpłatne e-porady w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Konstancin-Jeziorna większa część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny Skolimowa północnego przy rejonie ul. Kołobrzeskiej i Pułaskiego, obszaru północno zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna oraz trzy działki położone w Konstancinie-Jeziornie. Ponadto przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centrum miasta Konstancin-Jeziorna, gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych, terenu Klarysew-Gawroniec oraz obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych.


Burmistrz Konstancina-Jeziorny powołał 10 kwietnia 2020 roku Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, która będzie stała na straży ładu przestrzennego Gminy. Członkowie komisji będą doradzali w sprawach związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. W skład komisji weszli: Jacek Ryszkowski, Hanna Kowińska, Maciej Czerski, Anna Grabowska oraz Tomasz Dybicz.74

Liczba MPZP

obowiązujących

5

Liczba planów

uchwalonych

6 522

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

83,00%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


TERENY ZIELONE

Gmina Konstancin-Jeziorna obejmuje wiele form ochrony przyrody. Gmina znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu. Tereny Gminy obejmują część Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz kilka rezerwatów przyrody - Rezerwat Łęgi Oborskie, Rezerwat Łyczyńskie Olszyny, Rezerwat Skarpa Oborska, Rezerwat Obory, Rezerwat Wyspy Świderskie oraz Rezerwat Wyspy Zawadowskie.45

Powierzchnia terenów zieleni (ha)


975

Powierzchnia lasów (ha)


100

Drzewa posadzone w 2020 r.

3 860

Powierzchnia terenów chronionych (ha)


15

Powierzchnia parków (ha)


10

Krzewy posadzone w 2020 r.

Tereny zielone w Konstancinie-Jeziornej
Tereny zielone w Konstancinie-Jeziornej