BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2020 r.

190 603 288

+2,80%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

8 244

+3,14%

do roku 20197 940,69

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

303,04

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 663,92

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

36,11

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 44% wszystkich dochodów Gminy. Należy przy tym nadmienić, że w stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Konstancin-Jeziorna z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się zaledwie o ponad 9 p.p (dochody wykonano na poziomie niższym o ponad 8,3 mln zł w stosunku do 2019 r.) . Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 80% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r., poza wpływami z PIT, były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 11,6 mln zł i generowały 6,13% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę (wykonane w wysokości 9,6 mln zł) oraz wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (wykonane w wysokości 7 mln zł).


10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.


główne źródła Dochoów Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.

struktura dochodów gminy Konstancin-jeziorna w 2020 r.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2020 r.

185 516 680

-0,79%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

8 024

-0,47%

do roku 20197 103,27

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

920,46

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.W ramach wydatków, w 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań
z zakresu
oświaty i wychowania (49,3 mln zł, co stanowiło 26,59% budżetu zrealizowanego przez Gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2019 r. Wydatki
z obszaru
pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 43,2 mln zł, co stanowiło 23,32% budżetu Gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków Gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (22,9 mln zł), co wiązało się z m.in. realizacją zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. kosztowało ponad 16,3 mln zł, co stanowiło 8,80% wydatków Gminy.


struktura wydatków Gminy w 2020 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie długoterminowe GMINY NA KONIEC 2020 r.

0

0%

do roku 2019


Zadłużenie długoterminowe gminy
na mieszkańca w 2020 r.

0

0%

do roku 20195 086 609

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

19 361 846

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Na koniec 2020 r. Gmina Konstancin-Jeziorna nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do roku poprzedniego Gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłużenia (w 2019 r. dług Gminy również wynosił 0 zł). Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową. Uwzględnione na poniższym wykresie spłaty obsługi zadłużenia dotyczą kredytów i pożyczek, jakie Gmina Konstancin-Jeziorna zaplanowała do zaciągnięcia w latach 2021-2023 (spłata zobowiązań planowanych).

kształt WPF gminy Konstancin-jeziorna wg założeń na dzień 16.12.2020 r.